Algemene informatie

Algemene informatie

Algemeen header
Home Algemeen Algemene informatie

In het open tussengebied in de kop van Noord-Limburg, gelegen tussen de Kerkdorpen Molenhoek en Malden, heeft een groep particuliere initiatiefnemers een plan ontwikkeld en deels al in uitvoering gebracht om te komen tot een nieuw landgoed. Dit gebied is plaatselijk bekend als “ Het Lierdal”. In dit plan worden natuur, landschap, wonen en zorg voor het landschap gecombineerd. Het gebied dat door de burgers van Malden en Molenhoek zeer wordt gewaardeerd vroeg al heel lang om duurzaam veiligstellen van de bijzondere waarden van openheid en stilte. Er was ook behoefte aan een betere openstelling voor wandelaars en een betere ontwikkeling van natuurwaarden. Door inrichting en beheer van de nieuwe bewoners is het gebied aan het veranderen waarbij het agrarisch gebruik niet meer op de voorgrond staat maar, beetje bij beetje, hoogwaardige natuur wordt ontwikkeld en het terrein (deels) toegankelijk wordt gemaakt voor wandelaars uit de omgeving. De locatie van de voormalige kunstskibaan wordt omgevormd in hoogwaardige natuur gecombineerd met de woonfunctie. Vanwege de ligging en het bijzondere reliëf met exposities van hellingen in alle windrichtingen, zijn er veel en bijzondere ecologische potenties. Uitgangspunt is dat we de potenties optimaal proberen te benutten waarbij de openheid, als belangrijk element van een mooie landschapsbeleving gehandhaafd blijft. De bestaande zichtlijnen worden gerespecteerd en ook nieuwe uitkijkpunten zijn en worden toegevoegd. Dit privaat initiatief van burgers uit Mook, Malden en Nijmegen past in maatschappelijke ontwikkelingen waar burgers met eigen expertise, inzicht, inzet en middelen proberen nieuwe arrangementen aan te gaan om gezamenlijk hun omgeving te verfraaien en een nieuwe woonvorm met elkaar aan te gaan ten dienste van maatschappelijk belang.

Ontwerp

Op basis van de bestaande gegevens van het plangebied die voorhanden waren is een ontwerp gemaakt. In dit ontwerp staat natuur- en landschapsontwikkeling centraal. Uitgangspunt is dat de huidige natuurwaarden met zijn flora en fauna en de al aanwezige landschapselementen en zichtlijnen worden gerespecteerd en verder worden versterkt. Op het diepste deel van het gebied, onder aan de voormalige skihelling, zal een waterplas worden aangelegd, op de schrale zuidhellingen is heideherstel en heideschraal grasland voorzien. Het landschaps- en natuurcompensatieplan heeft geleid tot een gedetailleerd inrichtings- en beheerplan. Inrichting en openstelling zijn en worden in samenspraak met initiatiefnemers, buren, belanghebbers en Gemeente afgestemd.

Ook het woonensemble, vormgegeven door architectenbureau Vincenth Schreurs, is passend qua verschijningsvorm en grootte in het plangebied. De bebouwing, bestaande uit acht woonplekken is gesitueerd rond een binnenplaats. Net als oudere landgoederen wordt het een complex met een ‘toegangspoort’ en een binnenplaats waarbij een eenheid wordt gecreëerd door verbindende elementen. Groene daken en pergola’s vormen deze verbindend elementen. Op deze wijze past het woonensemble in het gebied en heeft het een natuurlijke uitstraling. De woningen zijn verschillend maar stralen toch eenheid uit. Hierdoor ontstaat een eigentijds ontwerp dat een ‘speels’ karakter uitstraalt en opgaat in haar omgeving. Er wordt veel zorg besteed aan de overgang tussen privaat terrein en natuurgebied. Op een natuurlijke manier vloeit het private eigendom over in het natuurgebied.

Winst

De Structuurvisie voor het gehele Lierdal waar dit initiatief onderdeel van uitmaakt, is op basis van een uitgebreid inspraakproces tot stand gekomen. Nadrukkelijk is gekeken op welke wijze het gehele gebied vorm gegeven zou moeten worden met een maximale winst op de lange termijn, voor alle betrokkenen. De ontwikkeling van dit landgoed geeft een belangrijke invulling aan de visie. De bebouwing is beperkt, er wordt natuur ontwikkeld en er wordt gebied ontsloten en deels opengesteld voor publiek. Dit is ook één van de voorwaarden zoals genoemd in de Natuurschoonwet 1928.
Op deze wijze krijgen de bewoners uit Molenhoek en Malden er een uitloopgebied bij, waarin het goed toeven is. De beleving en toegankelijkheid van het aantrekkelijke gebied zullen worden gegarandeerd door wandelpaden met interessante doorkijkjes. De opgaande randen van het landgoed lenen zich uitstekend om uitkijkpunten te creëren met fraaie uitzichten.
Het gebied is door zijn grote variatie aan flora en fauna ook uitstekend geschikt voor natuureducatieve doeleinden en er zullen ook activiteiten in die richting ontwikkeld worden.

Participatie

In nauwe samenwerking met de gemeente Mook en Middelaar en de provincie Limburg, die haar taken heeft ondergebracht in de commissie Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM), zijn zeer zorgvuldig de planontwerpen besproken, beoordeeld en akkoord bevonden. Daarnaast zijn de initiatiefnemers zich bewust van de gevoeligheden die er leven in en rond dit kwetsbare tussengebied en ze hechten daarom veel waarde aan de inbreng van plaatselijke belangenorganisaties en buurt. De initiatiefnemers staan daarom open voor suggesties om de ontwikkeling van het gebied verder te optimaliseren, ook in afstemming met andere delen van het Lierdal. Daarnaast blijft natuur ten alle tijden een dynamisch proces waarbij ongetwijfeld nog behoorlijke verrassingen zullen opdoemen. Daarom zullen bij tijd en wijle plannen en beheer worden geëvalueerd en, zo nodig, aangepast.