Landschapsplan

Landschapsplan

Landschapsplan header
Home Landgoed Landschapsplan

Het landschapsplan voor het landgoed is gericht op de instandhouding en verdere ontwikkeling van de natuurlijke rijkdommen aan flora en fauna in het gebied. Het landschapsplan is de basis voor de een rangschikking als landgoed onder de Natuurschoon Wet (NSW). De aanvraag is in mei 2013 door de Stichting Landgoed De Lage Lier ingediend bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken en is daar inmiddels goedgekeurd.
Aan het landschapsplan zijn een aantal doelstellingen verbonden die hieronder uitgebreider worden besproken.

Natuur

Het landgoed toont een grote verscheidenheid. De unieke combinatie van steile hellingen, schrale droge perceelstukken en regenwaterstagnatiezorgen voor zowel schrale als voedselrijke natte gebiedjes en schept mogelijkheden voor een bijzonder grote biodiversiteit op een relatief klein oppervlak. Dat vertaalt zich in een grote variatie in flora en fauna. Juist deze specifieke kenmerken van het beoogde landgoed bieden mogelijkheden om de potentieel aanwezige natuurlijke vegetatie tot ontwikkeling te laten komen. Rekening houdend met de kleinschaligheid en de bestaande omringende natuurgebieden wordt in het beheersplan aangegeven hoe en met welke beheersvorm de verschillende natuurdoeltypen zich maximaal kunnen ontwikkelen en in stand gehouden kunnen worden.
Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk in te haken op natuurlijke processen, zowel voor flora als fauna. De al aanwezige waarden, zoals de functie van foerageergebied voor de das, zullen uiteraard blijven gewaarborgd. Voor de das zijn al groenstructuren en een tunnel onder de Rijksweg aangelegd die de dassen in de burcht op het landgoed verbinden met de dassen in de burcht bij het Maas-Waalkanaal, waardoor het foerageergebied wordt uitgebreid. Verdere uitbreiding van de hagenstructuur op het landgoed is voorzien.

Cultuurhistorie

Er wordt gestreefd naar, waar mogelijk, cultuurhistorische aspecten zichtbaar en herkenbaar te maken. Zo houdt de inmiddels aangeplante fruitboomgaard de herinnering aan het verleden levendig, toen het gebied voor fruitteelt gebruikt werd. Verder zal met respect worden omgegaan met bestaande, sommige reeds eeuwenoude, houtwallen

Natuurbeleving

Het open karakter van het landschap blijft behouden en het zal geleidelijk een natuurlijker karakter krijgen. De wandelmogelijkheden voor omwonenden en andere belangstellenden worden zodanig gesitueerd dat ze geen schade berokkenen aan de natuur. De plekken van waaruit de beleving van het gebied versterkt kan worden zullen extra zorg krijgen, onder meer door het optimaal creëren en benutten van de zichtlijnen.

Financieel

De Vereniging Voor Eigenaren lvan De Lage Lier gaat het nieuwe landgoed beheren. Ook zal een landschapsfonds worden opgericht met als doel het verwerven van financiële middelen voor de verdere natuurlijke ontwikkeling, het onderhoud en de instandhouding van het landgoed. Het landschapsfonds wordt gevuld met financiële bijdragen geleverd door de Vereniging van Eigenaren.