Omgeving

Omgeving

Omgeving header
Home Landgoed Omgeving

In dit deel van de website worden een aantal aspecten beschreven die van belang zijn bij een optimale inpassing van het landgoed in zijn fysieke omgeving.

Meerwaarde van een landgoed

Door de specifieke ligging en structuur kan het landgoed op meerdere wijzen zowel vanwege de natuur als vanwege de recreatieve beleving een sleutelrol vervullen.

Vanwege de beleving van de natuur

Door een natuurlijke ontwikkeling van het landgoed, ontstaat er een verbinding met de verschillende rijke en gevarieerde natuurgebieden in de omgeving en wordt de beleving van de natuur versterkt. De grote verscheidenheid in omstandigheden abiotiek leidt tot de ontwikkeling van het landgoed met een variëteit van natuurdoeltypen, die vervolgens als stapstenen voor de verbinding van heideterreinen zowel ten noorden als ten oosten van het landgoed kunnen dienen. Daarnaast verbindt het landgoed de hoger gelegen stuwwal met de uiterwaarden van het Maasduinengebied. Bij een natuurlijke ontwikkeling van het landgoed kunnen al deze verschillende verbindingen bijdragen aan een verdere ontwikkeling en migratie van specifieke fauna en flora. Juist deze te verwachten flora- en faunarijkdom met de vele bloeiende planten geven het gebied een aantrekkelijk aanzien. Door de specifieke ligging en structuur kan het landgoed op meerdere wijzen zowel vanwege de natuur als vanwege de recreatieve beleving een sleutelrol vervullen.

Vanwege de recreatieve beleving

Door de openstelling van het gebied, na het gereedkomen van de bebouwing, krijgen de omliggende dorpen Molenhoek en Malden er een aantrekkelijk wandelgebied bij. Het landgoed ligt tussen de twee bebouwingskernen Malden en Molenhoek en is een van de weinig plekken waar vanuit het dieper gelegen Maasdal een vrij en ongestoord uitzicht bestaat op de hoog gelegen stuwwal. De recreatieve beleving wordt versterkt door de overgang van een gesloten bosgebied van het Maldensvlak naar het open gebied van het landgoed. Vanuit verschillende hoeken van het landgoed bestaan er fraaie zichtlijnen naar verder gelegen landschapselementen in de Maasvallei.

Vanwege de bebouwing

Wonen in de natuur vereist groot respect voor de omgeving. De bebouwing op het landgoed zal, een ruimtelijke eenheid vormen. In de geest van het concept “Nieuwe Landgoederen” van het Limburgs Kwaliteitsmenu heeft de bebouwing een eigentijdse allure die opgaat in het landschap.. Het landgoed kan zo binnen de ruimtelijke kaders met passende bebouwing en respect voor de omgeving bijdragen aan een duurzame vastlegging en conservering van een prachtig en uniek stukje natuur. Op deze wijze wordt een door de jaren heen van verschillende kanten bedreigd gebied voor de toekomst duurzaam verankerd en natuurlijk versterkt.

Het meerwaarde-aspect in rapporten

In de beschrijving van verschillende (inter)regionale ontwikkelingsplannen wordt de waarde van het Lierdal en zijn omgeving In de beschrijving van verschillende (inter)regionale ontwikkelingsplannen wordt de waarde van het Lierdal en zijn omgeving bevestigd. Zo kreeg in de context van het Regionaal Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) het gebied de aanduiding “Ontwikkeling eigenheid en identiteit dorpen met zoekzone Landschapsversterking”.
De zuidrand van het grootstedelijke agglomeraat Arnhem-Nijmegen, is vanaf Nijmegen-Zuid via Malden en Molenhoek tot aan de zuidrand van Mook voor een groot deel bebouwd gebied geworden. Het Lierdal, en het landgoed in het bijzonder, is een functioneel open ruimte en tevens een lokaal uitloopgebied (conform de GIOS-doelstellingen Groen In en Om de Stad). Zo zal de lokale bevolking door de openstelling van het gebied, de overgang van bos naar open landschap weer kunnen ervaren. De zichtlijnen vanuit een aantal punten in het gebied die in verschillende rapporten genoemd worden als belangrijke landschapseigenschappen zullen in de visie van de initiatiefnemers versterkt en gekoesterd worden.

Aansluiting op heideherstelplan

Om te voorkomen dat waardevolle planten en diersoorten van de heide in de natuurgebieden tussen Nijmegen en Mook op den duur verdwijnen, is in 2003 voor dit gebied een heideherstelplan opgesteld. Met dit plan, worden delen van het bos omgevormd in heidevelden. Uit inventarisaties is gebleken dat soorten als gladde slang, zadelsprinkhaan en zandhagedis hier nog wel voorkomen, maar niet in die mate dat het duurzame voortbestaan van deze dieren in de vaak geïsoleerde heidepercelen is gewaarborgd. Het heideherstelplan heeft tot doel de verbrokkelde heidevelden met elkaar te verbinden door het verwijderen van bomen op bepaalde bospercelen en de heide weer kansen te geven.

De aaneengesloten heidevelden bieden een uitstekende en duurzame habitat voor deze bedreigde diersoorten. Het gebied van het beoogde landgoed maakt deel uit van dit plan. Het heischraal talud aan de noordzijde is in het streefbeeld van het plan opgenomen als ontwikkelingsgebied voor nieuwe heide. Daarnaast zien de bewoners mogelijkheden om behalve deze west-oost corridor ook een heide-verbinding vanaf “De Lier” in noordelijke richting naar de omgeving van het zweefvliegveld te realiseren. In het aanpalende Maldensvlakbos zijn een aantal aaneengesloten bospercelen waar de amerikaanse eik overheerst. Door groepsgewijze dunning van deze eikensoort zou in dit bos openheid gecreëerd kunnen worden waar vervolgens heidegroei weer nieuwe kansen krijgt. Op deze manier ontstaat een nieuwe ontsluiting van de heide op en rond het zweefvliegveld met de heide in het Lierdal en vervolgens met de heide op de Mulderskop.
Meerdere vogelsoorten als boomleeuwerik, nachtzwaluw en roodborsttapuit varen wel bij dit heideherstel. Evenzeer geldt dat voor planten met bijzondere namen zoals glad biggekruid, heidekartelblad, ruige anjer, rapunzelklokje en klein warkruid. De Limburgse en Gelderse provinciebesturen staan achter het heideherstelplan omdat ze het belangrijk vinden dat zeldzame flora en fauna beschermd wordt. Het herstelplan is niet specifiek gericht op het behoud van een of enkele soorten heide, maar om het herstel van een leefgebied voor zeldzame dier- en plantensoorten.